Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bcbdebil/public_html/libraries/cms/application/cms.php on line 471
Lidmaatschap

Lidmaatschap

De BCB is een vereniging van bedrijven die overwegend goederen of diensten verlenen aan andere bedrijven. Het lidmaatschap van de BCB staat open voor in de gemeente De Bilt (De Bilt, Bilthoven, Groenekan, Maartensdijk, Hollandsche Rading en Westbroek) feitelijk gevestigde en alszodanig bij de KvK ingeschreven ondernemingen of nevenvestigingen van bedrijven, dan wel instellingen. Voor het lidmaatschap gelden in principe geen beperkingen ten aanzien van de omvang van de organisatie. 

Uitgesloten van lidmaatschap zijn:
- winkeliers dan wel soortgelijke ondernemingen die via een fysieke of virtuele vestiging uitsluitend goederen of diensten aan consumenten leveren.
- holdings, ingeschreven in onze gemeente maar feitelijk dan wel fysiek activiteiten uitoefenen in een andere gemeente. Iedere aanvraag wordt overigens door het bestuur welwillend en zorgvuldig beoordeeld.

Een lid bedrijf kan zich door maximaal twee personen laten vertegenwoordigen.
De kosten voor het lidmaatschap bedraagt € 300,- per jaar voor het eerste bedrijvenlid en € 150,- voor het tweede bedrijvenlid en senior leden.
Wilt u meer informatie ontvangen of lid worden stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Artikel 3 uit onze statuten
De vereniging heeft ten doel: het bevorderen van een goede onderlinge verstandhouding tussen de leden en het behartigen van hun gemeenschappelijke belangen; zij beoogt niet het maken van winst ter verdeling onder de leden.

 1. De vereniging tracht onder andere haar doel te bereiken door: a. het bestuderen van vraagstukken die de belangen van haar leden raken; b. het onderhouden van contact en het voeren van besprekingen met derden, in het bijzonder met de (gemeenschappelijke) overheid en de publiekrechtelijke lichamen en instellingen, ter behartiging van de belangen van haar leden; c. het organiseren van bijeenkomsten, bedrijfsbezoeken, excursies en andere activiteiten voor haar leden.

Artikel 4 uit onze statuten

 1. Leden van de vereniging kunnen slechts zijn directeuren/bestuurders van in de gemeente De Bilt gevestigde ondernemingen of nevenvestigingen van bedrijven, danwel instellingen, die in de gemeente De Bilt uitoefenen: a. een industrieel bedrijf; b. een groothandel; c. een instituut of instelling; d. een dienstverlenend bedrijf of een vrij beroep dat zakelijke betrekkingen onderhoudt met ondernemingen of instellingen als onder a., b. en c. bedoeld.
 2. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen lid van de vereniging zijn. Voor lidmaatschap van de vereniging komen zowel in aanmerking zij die hun hoofdbedrijf in de gemeente De Bilt hebben, als ondernemingen die elders haar hoofdvestiging hebben, maar ook in de gemeente De Bilt een (neven)vestiging hebben.
 3. Rechtspersonen kunnen voor de uitoefening van hun lidmaatschapsrechten uitsluitend vertegenwoordigd worden door een bestuurder dan wel een ander persoon die bij haar in dienst is.
 4. Een organisatie kan zich door maximaal twee personen in de vereniging laten vertegenwoordigen.
 5. De vereniging kent gewone leden, seniorleden en ereleden. Waar in deze statuten of in krachtens deze statuten vastgestelde reglementen of genomen besluiten sprake is van lid of leden worden daaronder de gewone leden, de seniorleden als de ereleden begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of kennelijk anders is bedoeld.
 6. Gewone leden zijn leden als bedoeld in lid 1 van dit artikel.
 7. Seniorleden zijn leden die hun actieve carrière hebben beëindigd, doch die op enigerlei wijze nog een binding hebben met de onderneming danwel instelling waar zij ten tijde van hun gewone lidmaatschap van de vereniging aan verbonden waren. Zodra de binding met de desbetreffende onderneming casu quo instelling wordt beëindigd, dan kan het seniorlid nog uiterlijk één jaar nadien lid zijn van de vereniging. Over het wel/niet aanwezig zijn van een binding als in de vorige zin bedoeld, beslist het bestuur.
 8. Ereleden zijn zij die, op grond van bijzondere verdiensten voor de vereniging, als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd en hun benoeming hebben aanvaard.

Artikel 5 uit onze statuten

 1. Wie lid van de vereniging wil worden, moet zich daarvoor schriftelijk opgeven bij het bestuur van de vereniging.
 2. Over het toelaten van een lid beslist het bestuur. De beslissing wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen acht weken na ontvangst van de aanmelding aan betrokkene meegedeeld.
 3. Als het bestuur iemand niet als lid van de vereniging toelaat, moet het bestuur de afgewezene binnen vier weken na het bestuursbesluit schriftelijk en met opgave van redenen van de afwijzing in kennis stellen.
 4. Wie door het bestuur niet als lid wordt toegelaten, kan tegen dat bestuursbesluit bij de algemene vergadering in beroep komen; dat beroep moet plaatsvinden binnen vier weken nadat de afgewezene het bericht van afwijzing van het bestuur heeft ontvangen.
 5. De algemene vergadering is bevoegd iemand alsnog als lid tot de vereniging toe te laten.
 6. De algemene vergadering moet op haar eerstvolgende vergadering nadat de afgewezene bij haar in beroep is gegaan over dat beroep een besluit nemen; het bestuur moet de uitslag van het besluit van de algemene vergadering aan de afgewezene binnen twee weken schriftelijk meedelen.
 7. Het bestuur houdt een register bij, waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

Afdrukken E-mail

Offcanvas Search